ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่

 
1.1 ทำเลที่สนใจเปิดร้าน
    ระบุสถานที่ (required)
 
1.2 สถานะเจ้าของพื้นที่
    เจ้าของพื้นที่เองเช่าหรือเซ้ง/โปรดระบุอายุสัญญา    
 
1.3 ขนาดของพื้นที่
    Kios (ประมาณ15 ตรม.)Size S (ประมาณ 20 ตรม.)Size M (ประมาณ 25 ตรม.)Size L (ประมาณ 60 ตรม.)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลของผู้สมัคร

 
2.1 ประวัติส่วนตัว
    ชื่อ
  สกุล
    เบอร์โทรศัพท์
  Email
 
2.2 ระดับการศึกษา
    ต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรี    
 
2.3สถานะ การทำงาน
    พนักงานบริษัท/รับราชการ ชื่อสถานที่ทำงาน   รายได้เฉลี่ย/เดือน
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประเภทธุรกิจ   รายได้เฉลี่ย/เดือน

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลอื่น ๆ

 
3.1 คุณเคยประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือไม่
    เคยประเภทธุรกิจไม่เคย (Specify):
 
3.2 คุณวางแผนการดำเนินการเปิดเมื่อใด
    1-2 เดือนภายใน 6 เดือนมากว่า 6 เดือนอื่นๆ:
 
3.3 คุณมีงบประมาณการลงทุนเท่าไหร่
    น้อยกว่า 600,000600,001 - 800,000800,001 - 1,000,000

1,000,0001 - 1,500,00001,500,0001 - 2,000,000มากว่า 2,000,000